[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1621119692202.mp4 (12.21 MB, 240x432, 5:9, 19407.mp4) ImgOps Google

96d6d No.126607

Özbekistan Su'yuma bak be.

96d6d No.126608

File: 1621119853650.mp4 (6.01 MB, 320x240, 4:3, 19612.mp4) ImgOps Google

Videonun devamında karıyı serbest bırakmak karşılığında sikiyorlar. İlginç bir ülke.

51263 No.126614

File: 1621143062958.jpg (221.31 KB, 1024x1214, 512:607, sisi53.jpg) ImgOps Google

/s/'ye atsaydın keşke.

551d0 No.126618

>>126607
bahsedilen dastan, yörük ayrancısının arch enemy'si kırgız yiğidi olabilir mi?

551d0 No.126619

File: 1621148617334.jpg (6.91 KB, 300x168, 25:14, manas torunu.jpg) ImgOps Google

>>126618
görseli unutmuşum.

bir ins*n bu kadar alfa olabilir mi yav? dünya çapında bütün incel sıçanların waifusu, alfaların alfası nacijaamu'nun k*zını yıllardır bafiliyor ve bir yüzük bile takmadı.

e34b6 No.126632

>>126607
>türkler yunan blabla

kız tipik anadolulu tipine sahip

aeb1c No.126687

arka hikaye ver. bu adam kim ki kıza "akşam sikiştin mi" diye sorabiliyor?
başka ne konuşuyorlar?

>>126619
yav insan bi söz keser en azından.

551d0 No.126698

>>126632
hayır moruk, ortaasyadan gelen türkler aşırı çekik gözlü moğollardı. dillerini ve kültürlerini yunan, ermeni ve kürtlere öğrettiler sonra geri döndüler.(KURALLAR.HTML)

a50d3 No.126769

File: 1621234628957.jpg (33.27 KB, 500x483, 500:483, 33979c402223dd81124f4bd49d….jpg) ImgOps Google

>>126632
>wishful seeing

c65b1 No.126775

>>126614
şunun sosu mosu yok mu

62d50 No.126776

>>126775
op'ye sormak lazım. aşağıda yazan site linklerinde girdim sadece arabada götünün yarısını gösteren 3 dakikalı bir versiyonunu bulabildim. uzun versiyon şart

bu arada gördüğüm en tighy vajinalardan biri. 11/10 would bang.

62d50 No.126777

>>126776
ah, ben op'nin dediğini söylediğini sanmıştım. zevkini öpeyim. git bir aşiret k*zı ile evlen kurtul.

8fe3a No.126779

>>126769
vişful filan değil, fekt. bunun gibi, elmacık kemikleri yüzünden çinlet kalmış, suratında ben olan milyon k*dın var bokistan'da. ayrıca bunlar karlukların, çağatayların soyundan geliyor. muhtemelen ilk moğol istilasında ve sonrasında timur özbeklerin kontrolünü aldığında buraya göç eylediler genlerini. dilsek olarak en yakın oldukları uygurlar aslında. genetik olarak da oğuz, biraz kıpçak üstüne fars ve moğol eklenmiş. türkmenlerin ve azerilerin bize daha çok benzemesine çok şaşılmamalı ama bu tipten anadolu'nun herhangi bir mezrasında bulursun. k*rdistan bölgeleri dahil.

8fe3a No.126780

>>126779
ayrıca kemerli buruna exlaqım el vermediği için hiç mi hiç değinmiyorum.

f2b47 No.126786

amı çok güzel yav

19e52 No.128510

>>126632
Sanmiyorum

6f5d2 No.132321

off böylesi daha varsa atsana op

6f1cd No.132331

>>132321
>bu tirada daha önce yazmayıp düşmek üzereyken tesadüfen dirilttiğini ildiri[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]