[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1536933723412.png (1.52 MB, 774x972, 43:54, 1a020ec631f1f8351bd746c696….png) ImgOps Google

769fd No.12409

Deneme

769fd No.12410

File: 1536933767338.webm (2.33 MB, 640x360, 16:9, videoplayback.webm) ImgOps Google

deneme

769fd No.12411

File: 1536933799329.png (4.49 MB, 4000x4000, 1:1, I2DRQ86.png) ImgOps Google

deneme

769fd No.12412

File: 1536933872537.gif (967.13 KB, 500x274, 250:137, giphy.gif) ImgOps Google


769fd No.12414

File: 1536933982365.gif (977.11 KB, 340x191, 340:191, giphy.gif) ImgOps Google


5f321 No.12415

bu tirad arşiv tiradı olsun beyler(KURALLAR.HTML)

769fd No.12416

File: 1536934176662.gif (19.94 MB, 550x306, 275:153, giphy.gif) ImgOps Google

Simdi atarsiniz o jpgleri pngleri.

Tahta her zaman ki gibi guclu.

12da6 No.12419

File: 1536934369073.gif (1.59 MB, 500x227, 500:227, TqIEnYB.gif) ImgOps Google

>>12415
#REKT

cd72f No.12420

>>12416
geçen hafta webm/gif tiradı açtım diye 5 günlüğüne ban yemiştim. şimdi serbest mi oldu? hosting kotasını falan mı arttırdın?

769fd No.12421

>>12420
Hayir yedigin banin sebebi o degil.

Hosting yok.

Webm tiradi acmadim, deneme yapiyorum.Bosuna depo tirad acmayin.

12da6 No.12422

>>12421
O zaman bu tirada kafamıza göre gif/webm filan atabiliriz, değil mi? Ayrı tirad açmak yok, her şey buraya

769fd No.12423

>>12422
Hayir atmayin.

cd72f No.12426

>>12421
>>12423
tamam adminim.

>>12422
boşver anon atmayalım, baksana adamın kotası çok değerliymiş.(KURALLAR.HTML)

12da6 No.12428

File: 1536935286374.gif (1.84 MB, 320x240, 4:3, 1528315386472.gif) ImgOps Google

>>12423
3-5 MB'ın hesabını mı yapıyorsun, yapma gözünü seveyim

769fd No.12439

>>12428
Bandwith ya da disk icin limitim yok, tahtanin depo olarak kullanilmasini istemiyorum.

94548 No.12441

>>12439
stats ne zaman düzelecek anon

25475 No.12445

>>12410
melek be abi ;__;

2ec6d No.12471

>>12439
ekle google adsense günde 30 kere tıklayalım. kimsenin parasına muhtaç değiliz yani

16c88 No.12479

>>12471
10 kişi her gün 30 kez tıklasa ayda ne kadar eder ki?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]