[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617866657196.png (657.75 KB, 800x400, 2:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

19539 No.121484

GÜNAYDIN!
Yeşil çayı çok seviyorummm.

772e9 No.121492

Kadın mısın femboy mu

09173 No.121493

>>121484
Yeşil çayı ben de çok seviyorum.
Yeşil çayla cinsiyetin ne alakası var onu anlamıyorum öyle bir algı oluşmuş.

Hayır bir de içmeye utanıyorlar.
Eski iş yerinde bitki çayı sepeti vardı ben bitki çayı alıyorum diye beni eleştiriyorlar
erkek adam bu çayı mı içer dite - bende cevap olarak götümü s*kriyorum derdim
Sonra beni eleştiren adama bakıyorum o da gitmiş bitki çayı almış.

Yemekten sonra bitki çayı içiyorum midemi rahatlatıyor.

09173 No.121494

File: 1617867439832.png (1.02 MB, 1034x1034, 1:1, b630d94d-bd12-427a-8b24-16….png) ImgOps Google


7477b No.121499

File: 1617875241573.jpeg (57.41 KB, 700x730, 70:73, 2DAA0301-D6A0-418E-AB77-E….jpeg) ImgOps Google

çaylardan nefret ederim.

d6903 No.121500

Günaydın yeşil çayı limonlu içmeyi seviyorum. Faydasını kat kat arttırıyormuş limon.

20574 No.121507

>>121494
passiflora harbiden etki ediyor mu? şurubunu da içtim ama bir şey farketmedim hiç.

09173 No.121508

>>121507
Ara verip içtiysen evet etki ediyor ama sürekli içiyorsan etkisiz kalıyor.
Ben de şurubunun içmiştim ilk sefer gerçekten iyi gelmişti.

d5ccd No.121511

>>121507
şurubundan bi kaşık aldım 12 saat deliksiz uyudum. sonraki 12 saat gözlerimi açık tutamadım. ama sonra kafaya diksem de hiç etkili olmadı. acil durumlar için kenarda durması içi yine.

52913 No.121513

günaydınnnnnnnnnnnnn,
kokulu öpüyorum hepinizi <3

ce518 No.121622

>>121513
Günaydın

9c1fc No.121623

File: 1617937015868.jpeg (16.96 KB, 503x383, 503:383, images (3) (8).jpeg) ImgOps Google


741c2 No.121752

>>121623
hanondur o ya[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]