[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617853471024.jpg (46.12 KB, 600x420, 10:7, fat-man-holding-measuring-….jpg) ImgOps Google

3f077 No.121475

itt: boy-kilo-bel ölçüsü

173
79
99

14466 No.121506

File: 1617881932192.jpg (22.26 KB, 300x300, 1:1, teacher-home-personal-expe….jpg) ImgOps Google

177
70
mezuram yok ince bel

görseldeki gibiyim.

258f9 No.121510

170
60
88

2950d No.121514

193
96
104

>>121506
ip ve cetvel de kullanabilirsin görseldeki gibi anon

fcbfc No.121516

185
95

kilolu gibi görünmesine rağmen vücudum tam anlamıyla ▽ görünümünde. çok beğenilen bir vücuda sahibim.

29faa No.121517

>>121516
bugün de kendimizi övdük.Lütfen hakaret olarak algılama ama anneler çocuklarının mükemmel olduğunu düşünür.

69923 No.121518

>>121516
jeff seid misin?

>>121514
güzel taktik sonra yapacağım.

69923 No.121538

>>121506
177
70
80

2d912 No.121545

183
98

55e98 No.121547

198cm
81kg
3 senelik bb

56064 No.121549

>>121545
>>121547
bel önemli

>>121516
bel omuz söyle görelim üçgeni

3ff07 No.121562

>>121475
167
57
?

69923 No.121566

>>121562
zargana

258f9 No.121567

>>121562
benim ölçülere yakınsın

3d811 No.121569

File: 1617908526081.gif (1.05 MB, 282x228, 47:38, tenor.gif) ImgOps Google

>>121562
>>121567
sizi öperim ben

2950d No.121588

>>121569
hah! twünkçü anon da teşrif etti.

3ba8f No.121604

>>121569
Bu cüssemle bile gerçek hayatta gözlerimin içine bakamayacağın ama burada predator rpsi yapan obez anksiyeteli bir otist olduğun gerçeği gecemi güzel kıldı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]