[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617840625403.mp4 (2.27 MB, 854x480, 427:240, Streamable Video(2).mp4) ImgOps Google

fa11e No.121466

eskiden böyle ekmek dilimlenirdi sofraya konurdu herkes ekmek yerdi vaxxxx. şimdi ekmek yenmiyor ya da hazır dilimli. vax eski fakir eski cahil günler vax tahta kulübeciğim.

ca069 No.121468

zenginler dişleyerek mi yiyor.

03cf0 No.121473

>>121466
Anon yaşın ile alakalı olabilir mi? Ben gençken günde 3 ekmek yerdim, hatta ekmeğin içini patates kızartması doldurduğum olurdu yine de kişi olmazdım, ama 25 yaşından sonra metabolizmam yavaşlamaya başladı yediklerine dikkat etmezsem hemen kilo alıyorum.

9e3d9 No.121501

Biz hâla bu şekilde dilimliyoruz ekmeği.
Hazır dilimlenmiş ekmek alman senin yapacağın iş. Hâla geneli ekmeği kendi dilimliyor genel bir değişim yok. Eskiden telefon klübesinden telefon ederdik, tüplü TV izlerdik desen tamam da; eskiden soba yakardık demek bile çok geneli yansıtmıyor.

fe795 No.121502

>>121466

>ekmek dilimlemek


keek kimlerle sıçanlıyoruz. adam gibi ekmeği ikiye kırsana

ca069 No.121505

>>121502
erkek adam bütün ekmeği dişleyerek yer.

988d4 No.121535

>>121502
ekmek kırılır mı

8018d No.121536

File: 1617896002017.png (7.92 KB, 200x196, 50:49, yjfs4rsa5n801.png) ImgOps Google


52dcb No.121561

File: 1617906812150.jpeg (45.07 KB, 470x653, 470:653, images - 2021-04-08T21303….jpeg) ImgOps Google

Ben nöker diyeti yapıyorum ekm*kde neymiş

988d4 No.121629

>>121536
tüm tahta özürlü dolu yemin ederim

477ec No.121635

File: 1617954127753.jpg (78.6 KB, 615x461, 615:461, cowpie.jpg) ImgOps Google

BU!!!

eskiden inek boku elle bu şekle getirilip duvarlara yapıştırılırdı. hem evi ısıtırdı hem de o güzel rahiyayı verirdi. iyice kuruyunca sobada yakılırdı. 30'lar gibisi yoktu gerçekten.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]