[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617818498956.jpg (99.17 KB, 801x534, 3:2, hard-laugh.jpg) ImgOps Google

2af45 No.121385

>anon şu boyunsakallara avrupada seks yapmanın kolay olmadığını söyler misin avrupaya gidince seks yapabileceklerini sanıyorlar
>>yoo herkes yapıyor
>hurrr durrr götüm yanıyo kimse seks yapmıyo

5c20c No.121389

File: 1617818971355.jpg (72.55 KB, 501x305, 501:305, silkroad.jpg) ImgOps Google

>seks hajum
>evropa kajum
>türkiyeden siktir olup gitmek moruq
>götün yandı zozuq
neden şu siktiğimin sitesinde yurtdışına kapak atmak ve am sikmek dışında hiçbir şey konuşulmuyor

7cd3b No.121390

>>121389
YARRRRRRRRAAAAKİSTAN

'da başka ne konuşalım? Ülkede sanat mı var? Yeni yazarlar, bilim insanları mı var? Konuşmaya değer güzel bir haber mi var? Spor desen küçük keko mafyaların tekelinde futboldan başka bi sik yok.

f09e8 No.121392

bir gün yemek yarışması yapalım. fotoğraflar atarız

b3387 No.121435

>>121392
Olur ama salcali makarna atmak yasak lsun >___<

3f8a7 No.121452

>>121392
Köyden gelen bidon turşu + köy ekmeği + köy yoğurdu + kılçıklı salçalı köy fasulyesi atacağım

a48f4 No.121455

File: 1617833766918.jpg (32.03 KB, 400x400, 1:1, 8PU4uWFQ.jpg) ImgOps Google

>>121392
ben buna katılırım gerçekten yapılırsa bence yemekteyiz tiradı açıp her hafta birinci seçmeliyiz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]