[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617814827862.jpg (376.17 KB, 2304x2301, 768:767, unnamed (2).jpg) ImgOps Google

c6ede No.121357

ayışığı nerede kasılır? örümcek zindanı dolu

63206 No.121360

>metin2

çocukluğunu silkroad gibi bir başyapıt varken metin2 ve knight oynayarak geçirenler eğitilmez çomarlardır.

c6ede No.121363

>>121361
sıra var diyolar 120 leveller var keserler beni. tekim ve sümsüğüm

63206 No.121384

>>121360
>o his ki bir daha asla sansar salvo 180km dinleyerek free ong taxide sp kasamayacaksın
vaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4c8e9 No.121405

>>121360
eu denen boktan ırk oyunun içine sıçmasaydı keşke

3f677 No.121406

>>121360
biz onglarda 1 milyon sp kasan nesiliz be hey yavrum hey

8b830 No.121474

hayatımda hiç silkroad, metin2, age of empires, lol, dota, knight online oynamadım. counter strike oynama sayım 5 belki.

cffbd No.121480

tüccar ruhlu gerçek alfa erkekleri ko oynar, dc pre ile genie alıp uruk tron slotundan çıkmaz

0abb6 No.121488

Eu gameforge çarımı banladı içinde 300won + 45avg zehir vardı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]