[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617409296448.jpg (131.35 KB, 600x600, 1:1, faqSquare-bfte.jpg.jpg) ImgOps Google

30617 No.120608

allah aşkına bu dayı ne yapıyor ya şöyle gece gece oturup caz maz bir şeyler izleyelim dinleyelim dedik asabım bozuldu. şabanın savaş borozanı gibi.

https://youtu.be/Stw7sS49s_A?t=1560

c715e No.120609

e caz bu zaten. daha hafif gitsin diyosan smooth caz dene. harbi delikanlıysan zaten blues dinlersin.

30617 No.120610

File: 1617409933743.png (1.94 MB, 1440x1080, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>120609
smooth jazz dinleyecek kadar şuursuz değilim.

c715e No.120611

File: 1617410476470.gif (799.88 KB, 450x250, 9:5, c7126ee367ede071d78bf14eb3….gif) ImgOps Google

>>120610
o zaman saksafoncu yalan yanlış öttürünce kızma oqlim(KURALLAR.HTML)

30617 No.120615

>>120611
charlie parker daha güzel öttürüyor diğer dayı gibi outcast değil

https://www.youtube.com/watch?v=VKu5Ry-QfHA

356ef No.120619

Biri saksafon mu dedi?
https://youtu.be/Znw0vu2-7b4

356ef No.120620

Gece gece şu da güzel gidebilir.
https://youtu.be/TLDflhhdPCg

9dc77 No.120629

File: 1617444392274.jpg (52.17 KB, 391x500, 391:500, noirchad.jpg) ImgOps Google

dark jazz dinle

356ef No.120630

>>120629
Şarkıcı veya grup öner de dinleyelim anon.

9b839 No.120665


a2a46 No.120667

>>120665
bu mu dark jazz
nilüfer şarkılarından farkı yok bunun
tirad status=sikil'd

9b839 No.120673


356ef No.120693

Amına koyayım havalı havalı yazmışsın "Dark Jazz" diye attığın şeyler birbirinden vasat, birbirinden avam. Yok mu doğru düzgün sanatçı önerip beni yeni ufuklara taşıyacak adam.

4f75c No.120696

>>120693
Cazz boş iş blues dinle

muddy waters - mannish boy

Bunu dinle sonra bana teşekkür et

fbc56 No.120697


ce541 No.120712

Acid Jazz'cı veya Soul'cu yok mu yav?
https://youtu.be/9f5fFXx5B9c
https://youtu.be/Jzly6jrepRU

b5544 No.120720

>>120608
jazz müzik bir isyan müziğidir. bizim kültürümüzde olmayan bir şey olduğu için, anadolu coğrafyasında bu sebepten pek sevilmez

47fa7 No.120772

kaba

47fa7 No.120773

File: 1617498825113.jpg (1.35 MB, 1200x1600, 3:4, MI_04042021_041112.jpg) ImgOps Google

>>120772
fotoyu yuklemedi

7143e No.121146

File: 1617709915335.jpg (10.5 KB, 220x218, 110:109, 220px-Jimi_Hendrix_-_Elect….jpg) ImgOps Google

hendrix hapını almadınız mı hala?

74f73 No.121443
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]