[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1614049475949.jpg (126.04 KB, 1023x682, 3:2, depositphotos_12122682-sto….jpg) ImgOps Google

06603 No.115798

maymun gibi 31 çekip, gebeşler gibi yemek yiyorum. başka bir şey yaptığım yok. herkese bol şans.

95655 No.115801

krallığınızı sorgulamak gibi niyetim yok anon bey haşa ama bu değirmenin suyu nereden geliyor? ve bu durum ne zamana kadar böyle devam edecek.

ecb47 No.115803

File: 1614054979847.gif (1.6 MB, 540x304, 135:76, shirobako.gif) ImgOps Google

Sana da bol şans anon hayırlı otuz birler.

d8b73 No.115804

genişletir misin?

maymun gibi otuzbir çekmeyi.

ed783 No.115812

>>115798
Wojak memeleriyle milleti kategorize edip kitap okuyan, bilimle uğraşan insanlara soyboy diyen tipler bunun gibiler işte. Sorsak başkası NPC'dir. Bu acınası tipler temizlense keşke tahtadan.

6f866 No.115859

>>115812
keşke bunun gibi güç fantezili götü kalkıklar tahtadan temizlense.

35c15 No.115877

File: 1614103051375.jpg (139.3 KB, 1023x545, 1023:545, 1-0.jpg) ImgOps Google

günü 1.5 öğün ve 0 fap ile kapatmayı düşünüyorum

07950 No.115885

Gebesler gibiysen sanslisin anon ekmek arasi biber tursusu olunca menude sicanlar gibi yiyosun

0d3e9 No.115938

>>115877
düşünmesine düşündüm de ironik olmayan şekilde yarım tepsi pasta yedim. 3 kere fap yaptım. harbiden bıktım artık.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]