[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1614033700943.jpg (64.51 KB, 750x739, 750:739, DafkziQWkAAPYd5.jpg) ImgOps Google

aaa3a No.115786

Herife bakın kadınlara demediği kalmadı kimse de taciz ettin tecavüz ettin demiyor adamın her videosu böyle, amerikaya kurban oluyum be kanadayı avrupayı siz düşünün amerika bile böyleyse

https://www.youtube.com/watch?v=A6uknPXu_es

9f576 No.115789

yeter yeter yeter bokistanda kadının birine kıçın güzel desen herhalde bi kamyon simp toplanıp linç eder

https://youtu.be/x9U-b4y_ptw?t=570

63018 No.115790

File: 1614036106175.webm (2.93 MB, 960x540, 16:9, gaylove.webm) ImgOps Google

yeter yeter yeter bokistanda yapsan linç ederler amerikada arkadaşlarının götünü yumruklayabiliyorsun kimse bir şey demiyor öf ya cahiller

ceec8 No.115791

File: 1614036547156.gif (1.02 MB, 396x273, 132:91, 09b3e9d2329ebd21a52fda30c7….gif) ImgOps Google

>>115790
brofist derken bunu kastetmemiştik

05dfb No.115799

klişe bir muhabbet ama rus kızları çok güzel olmalarına(en azından türk kızlarına kıyasla) rağmen egosu çok az bi de çok feminen ve hanım hanımcıklar şuna aşık oldum yav

https://youtu.be/X51P8-nVOwc

5095e No.115805

aynen yaşasın amariga.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]