[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610621303417.jpeg (19.33 KB, 320x240, 4:3, E57AC441-A08C-430E-8A83-F….jpeg) ImgOps Google

b0238 No.109907

normalde merdivenleri silen aileye para vermem gerekiyor ama yoklukta olduğum için vermiyorum. onlar da sormuyor. hakkını aramayanın sikildiğine bir örnek. adam kapımı çalsa hayırdır 4 aydır para vermiyon koçum aslanım dese ödüm patlamaz ama utanmam da ama zor da olsa veririm. ama adam ve kadın hak arabilen tipler değiller. bi çocukları var tam buraya sıçan olur. keşke ona abilik etseydim.

a446e No.109908

senin yoklukta olman da hakkını arayamamandan dolayı

0b58a No.109915

>>109908
ben bir iş yapıp para beklemiyorum.

a446e No.109935

>>109915
işte olay da tam olarak bu. herhangi bir iş yapmadan sana hakkın olan gelirin verilmesini akıl bile edemiyorsun. universal basic income için hakkını arayamıyorsun.

5a92b No.109943

>>109907
para yoksa niye bedavaya merdiven silsinler anon? apartmandan biri senin iğrenç bi sıçan olduğunu bilip senin yerine veriyordur.

9760a No.109944

File: 1610655818393.jpg (65.87 KB, 811x1200, 811:1200, 2591706897b2ac459931bb89e5….jpg) ImgOps Google

>>109943
>iğrenç bi sıçan
ama biz birbirimize böyle davranırsak kim bilir başkaları bize nasıl davranır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]