[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610571676755.jpeg (136.03 KB, 750x1334, 375:667, 453F3CFC-8A53-4D16-AAE2-A….jpeg) ImgOps Google

d4c67 No.109866

Baudrillard’ın Tüketim Toplumu kitabının PDF veya Epub halini bana bulana götümü verebilirim. İyi akşamlar anonlar ;_;

32fe4 No.109873

File: 1610573507791.gif (1.77 MB, 315x235, 63:47, xpZsd.gif) ImgOps Google


d4c67 No.109874

>>109873
Lan bu sayılmaz anoncuğum. Ben de Google’a girip jean baudrillard-tüketim toplumu pdf yazdım ama bu çıkan pdf hoşuma gitmedi çünkü okunması zor. Bana başka bir tane bul ve seninim.

32fe4 No.109875

File: 1610574316033.jpg (14.34 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google


d4c67 No.109877

File: 1610575522157.jpeg (129.11 KB, 660x400, 33:20, 62E20B20-EE9C-42EC-A64C-E….jpeg) ImgOps Google

>>109875
Bunu indiremiyorum anon!

80509 No.109887

File: 1610580834041.png (68.83 KB, 1030x721, 10:7, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>109874
döneklik etmeyeceğine söz veriyor musun?

d4c67 No.109891

>>109887
Anon atsana şunu bi kitap keyfimiz var söz döneklik yapmayacağım

80509 No.109900

>>109891
Al bakalım güzelim.
https://anarcho-copy.org/free/tuketim-toplumu.pdf
Nerede ikamet ediyorsun?

cc1b2 No.110010

PDF dedin verdim, o güzel poponu bekliyorum anon hadi… Sen de bakir gibi döneklik yapma

45b2e No.110014

File: 1610713635472.png (256.14 KB, 649x385, 59:35, lanbg.png) ImgOps Google




[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]