[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610553356714.jpg (162.63 KB, 650x370, 65:37, 1610473449623.jpg) ImgOps Google

066bf No.109822

Hayat,evinde tuvalet bulunmayan medeni bir insanın,çevreyi kirletmemek için,rögar kapağını kaldırıp yolun ortasında kanalizasyona sıçmasının,medeniyetsizlik sayılması kadar saçma değil mi anonlar?

eb3b8 No.109823

File: 1610553586715.jpeg (30.97 KB, 677x453, 677:453, images (7).jpeg) ImgOps Google

>>109822

Halbuki bokumuza sıçırtma eylediğimizde kanalizasyona gidiyor.
Tuvaletten dolaylı yoldan gideceğine doğrudan gitmesinin ne zararı var?

477a5 No.109824

kimsenin görmeyeceği şekilde de giderebilir dışarıda ihtiyacını bu yüzden medeniyetsizlik. ama sen yine de böyle şeylere çok takılma

d2aa2 No.109825

>>109824

Hayat,kısır olduğunu bilmeyen birinin vazektomi ameliyatı olması kadar saçma değil mi be anon?

d2aa2 No.109826

File: 1610554062190.jpeg (10.49 KB, 364x401, 364:401, images (9).jpeg) ImgOps Google

>>109824

Hayat,kan davası olan iki kişinin,aynı anda intihar ederek kan davasını sonlandırması kadar saçma değil mi be anon?

a8162 No.109827

>>109826
default olarak saçma. anlamlandırmak ise senin elinde. hadi bol şans

d5e9d No.109828

File: 1610554488342.jpg (74.16 KB, 480x360, 4:3, 1610530744136.jpg) ImgOps Google

>>109827

Hayat,tv'de Alvin ve Sincaplar izlerken
helyumla intihar etmeye çalışıp,son anda intihardan vazgeçip "İmdaat" diye bağırırken;helyumun, sesini alvin sincap gibi yapmasından dolayı,sesi duyan kardeşinin,sesin tv'deki alvin ve sincaplardan geldiğini zannedip ilgilenmemesi sonucu ölmek kadar Traşıkomik değil mi be anon dostum?

9a4c3 No.109829

File: 1610555279813.jpeg (14.55 KB, 676x454, 338:227, images (10).jpeg) ImgOps Google

Hayat,kabız birinin müsil ilacı içmek yerine korku filmi izleyip altına sıçırtarak kendini tedavi etmesi kadar güzel mi anonlar?

Kusura bakmayın. Tuvaletteyken hep böyle derin düşüncelere veriyorum kendimi. Hayatın anlamı,nasıl varolduğumuz,evrenin ve insanlığın varoluşu,ölümden sonrası gibi konuları tuvaletteyken çok düşünüyorum.
Hayat üzerine biraz aforizma yapmak istedim.

17f6b No.109836

File: 1610558778434.jpeg (12.49 KB, 327x137, 327:137, 5C7572E6-F0F2-460B-AC2C-6….jpeg) ImgOps Google

>>109822

>cami tuvaleti/umumi tuvalet nedir bilmemex


aynen medeniyet seviyesi hindistan/10[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]