[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1610537348126.png (48.85 KB, 512x512, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

6a620 No.109785

flash bugün resmi olarak ketlenmiş. aralıktan sonra hala flash açılıyordu ama bugünden sonra daha açılmayacakmış. artık flashları nasıl açıcaz? sadece internettekiler değil bilgisayara kaydettiğim swf ler de açılmıyor

e7d96 No.109786

swf player

53e5d No.109788

File: 1610538036409.jpg (118.38 KB, 640x411, 640:411, warnN.jpg) ImgOps Google


15846 No.109791

File: 1610539048548.jpg (177.03 KB, 984x550, 492:275, tüccar.jpg) ImgOps Google

Yaxu gün içinde flasha işim en az 10 kere düşüyor ne saçmalık bu? Flaşsız açamadığımız oyunlare, sitelere, uygulamalara karşı ne öneriyolar peki? Tüccar bizim y kuşağına resmen diyo ki ya zoomerlara uy e-dilenci abilerine bağış at, instagirl kaşarlara simplik yap ya da interneti bırak Unabomber gibi hayat yaşa.

6a620 No.109797

File: 1610543178837.png (39.81 KB, 752x598, 376:299, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>109786
tam olarak bu var ama yine de açmıyo swf leri

4194d No.109840

https://bluemaxima.org/flashpoint/
bununla açabilir ve oynayabilirsiniz. hatta direkt flash dosyaların kaynak kodlarını bile görebiliyormuşsunuz sanırım.

d463b No.110011

>>109791
Bazı oyun siteleri dışında nasıl flash'a işin düşüyor?

98e83 No.110125

>>110011
>o his ki, bir daha asla nostalji olsun diye dövüşçüx oynayamayacağını anladığında[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]