[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605982039419.jpeg (42.08 KB, 1030x348, 515:174, EnTF_8ZXEAA5C3r.jpeg) ImgOps Google

da2e5 No.105437

bu benim even if kızlar hakkımda konuşuyorsa :/

7e0ab No.105452

File: 1605992320795-0.jpg (32.77 KB, 683x457, 683:457, Adsız.jpg) ImgOps Google

File: 1605992320795-1.png (705.59 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20201012-131758.png) ImgOps Google

File: 1605992320795-2.png (605.15 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20201002-002143.png) ImgOps Google

File: 1605992320795-3.png (494.91 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20201002-002153.png) ImgOps Google

File: 1605992320795-4.png (569.98 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20201002-002637.png) ImgOps Google

>even if
ne dediğin anlaşılmıyor ergen anon.

75404 No.105483

>>105452
ben anladım

e0362 No.105485

>>105452
hayatımda gördüğüm en iğrenç yaratıklardan biri olabilir görseldeki yaratık

dbcdc No.105494

>>105485
+72 milyon.Kürt-ermeni melezi gibi

e0362 No.105580

File: 1606170305460.png (989.1 KB, 736x914, 368:457, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>105494
ne oldu waifuna laf atılması canını mı sıktı?

d3c74 No.105628

>>105580
Ermeni hanon gerçekten harika bir kız. Bakir'in yerinde olsam böyle bir kızı Barış ibnesine kaptırdığım için çok götüm yanardı(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]