[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1602979859808.jpg (1.29 MB, 1080x2340, 6:13, Screenshot_2020-10-18-03-0….jpg) ImgOps Google

d52b8 No.102805

Böyle bir duvar kağıdı kullanıyorum eş dost görse yanlış anlar mı

26/e

b9b1c No.102810

File: 1602997968215.jpg (11.75 KB, 184x184, 1:1, 62.jpg) ImgOps Google

Uzaktan bakıldığında tam anlaşılmıyor anon, telefonun dibine girip bakmadıkları sürece yanlış anlaşılmaz diye düşünüyorum

2c9b2 No.102812

eş dost seni görüyor mu?

4cb48 No.102815

>eş dost

3d'lerle ne işin var be op?

f3c1d No.102819

Orijinal fotoğrafı atar mısın anon?

6eed9 No.102820

File: 1603025044962.jpg (316.45 KB, 2048x1536, 4:3, 1597059435650.jpg) ImgOps Google

animeci kalmış mı burada yauw

7a7e3 No.102822

File: 1603026343576.jpg (414.04 KB, 1080x1920, 9:16, 动漫_&_699d0ba9-0740-4de5-8d….jpg) ImgOps Google


ffdae No.102826

dışarıdan bir şey demeseler bile gözlerinde feminen bir imaj oluşturursun. insanlar ince detayları farkederler.

93b74 No.102863

Duvarkağıdı çok tatlış :33

123e0 No.102865

File: 1603086143056.jpg (1.39 MB, 1080x2400, 9:20, Screenshot_2020-10-19-08-3….jpg) ImgOps Google

Es dost biraz delikanli gorsun, artik ben de resmi tahta telefon duvarkagidini kullaniyorum.

af89b No.102868

File: 1603098718985.jpg (587.94 KB, 1080x2340, 6:13, IMG_20201019_121112.jpg) ImgOps Google

Erkek duvar kağıdı.

2c9b2 No.102869

File: 1603101015882.png (1.44 MB, 640x1136, 40:71, 49500123-1B6E-456C-9654-8A….png) ImgOps Google

ADAM duvar kağıdı

68901 No.102871

File: 1603102726140.png (953.2 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2020-10-19-13-1….png) ImgOps Google

Default duvar kağıdı kullanan bir tek benim herhalde…

1f1ba No.102874

File: 1603107257669.jpg (117.94 KB, 720x1520, 9:19, Screenshot_20201019-143023….jpg) ImgOps Google

Altyaş duvar kağıdı.

4c080 No.102875

File: 1603109887772.jpg (27.67 KB, 654x1024, 327:512, 213859d4b3dca88dd52d9c0f71….jpg) ImgOps Google

>>102874
seninki mi

af89b No.102876

>>102869
SENİN adamlık sembolün 30 bin dolarlık doç.
BENİM(gerçek erkeğin) adamlık sembolü 130 milyon yuroluk formula.

4c080 No.102877

File: 1603111389117.jpeg (88.45 KB, 598x362, 299:181, iett-den-yeni-metrobus-uy….Jpeg) ImgOps Google

>>102876
metrobüs koy o da pahalı

dfc1a No.102883

File: 1603115585292.jpg (90.15 KB, 683x1024, 683:1024, Leonardo-da-Vinci-Salvator….jpg) ImgOps Google

duydum ki ne kadar pahalı o kadar erkeksiymiş. 450 milyon dolarlık da vinci tablosu koyayım o zaman.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]