[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600233692177.jpeg (34.6 KB, 600x481, 600:481, 5617C997-E2A7-4A2C-8B20-3….jpeg) ImgOps Google

bc1b3 No.101097

annem covid pozitif.

02a04 No.101099

iyi uyardın bıremın sikmeyiz(KURALLAR.HTML)

0021d No.101100

>>101097

nasıl?

bc1b3 No.101106

File: 1600244342185.jpeg (36.26 KB, 550x329, 550:329, 5B49FBEC-8768-4264-BB63-B….jpeg) ImgOps Google

annemler akrabalarla beraber birini ziyarete gidiyorlar, beni çağırıyorlar gitmiyorum bir de laf yiyorum. döndüklerinde kiminde belirti var kiminde yok. herkes test yaptırıyor, belirtisi olanda da pozitif çıkıyor belirtisi olmayanda da. belirti de normal grip gibi. kimisi ağır geçirdi günlerce yattı öksürdü hapşırdı boğazı acıdı. kimisi hafif işte annem. bunların hiçbirinde nefes zorluğu veya ateş yoktu. yani mağazalarda boşuna ateş ölçüyorlar. annemle aynı evde yaşadığım için ben de karantinadayım.

0021d No.101107

>>101106

akrabalarımdan nefret ediyorum

bc1b3 No.101108

File: 1600247317014.png (813.14 KB, 1136x640, 71:40, FCF32A46-4CF6-41AE-A022-D9….png) ImgOps Google

>>101107
ben de. amına koyim ben o kadar ilk dalgada en zor zamanda çalıştım, her gün yüzlerce müşteriyle ilgilendim hiçbir şey olmadı. şimdi gittiler koronayı kulağından tutup eve getirdiler. feels angry man.

bc1b3 No.101111

bir de çok otist şeyler yapıyorlar anonlar. birisi anlatsa inanmazdım yani o kadar değişik şeyler oluyor.

82696 No.101122

>>101108
şuadamı hiç sevemedim. bir spencer ya da robert axel değil.

99418 No.101138

anon sen akrabaları ile çok yakın ilişkilerimiz var diye anonmusun?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]