[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600169654664.png (179.63 KB, 522x292, 261:146, ClipboardImage.png) ImgOps Google

30af2 No.101054

Size aşırı saçma gelebilecek, hatta "Kimlerle sıçanlıyoruz vaxx" dedirtebilecek bir sorum var.
Anonymous wikipedia'da 4chan bağlantılı diye geçiyor ve isimlere baktığımızda da tüm imageboardlarda kullanıcı adı temelde anonim diye kayıtlı yani mantığa yatıyor.
Eğer anonymous grubunun yumurtlandığı yer 4chan ise neden 4chan ile aynı doğrultuda gitmiyor? Evet, anonimlik ve fikir özgürlüğü üzerine hareket ediyorlar ama temelde çoğu şeyde milliyetçi tek kişinin aklıyla yürüyor gibi duruyorlar. Genellikle ortadoğu destekçisi, türkiye/amerika/rusya düşmanı bir humanist avrupalının ideolojisiyle yönetiliyor gibi, ya da en azından ben öyle anladım. Pornografi konusunda sert davranıyorlar ve kapitalizm karşıtılar. Onlara baktığımda türkhackteam'in europe versiyonunu görüyorum. Doğdukları yer olan 4chan'in tam tersi gibi. Neden böyle, biri beni aydınlatırsa sevinirim.

b52a5 No.101057

File: 1600170799697.jpg (932.56 KB, 3036x4048, 3:4, 1588169383489.jpg) ImgOps Google

>>101054

>anonymous

>4chan
>isimlere baktığımızda da tüm imageboardlarda kullanıcı adı temelde anonim diye kayıtlı

Türolse komik, değilse trajikomik

4e1dd No.101058

bir yerden çıkan bir grup o çıktığı yer ile aynı düşünceye sahip olmak zorunda değil. belki corruption belki fikir ayrılığıdır.

6dd33 No.101061

>>101057
bu bebek reaction resmi mi? ne anlatmak istiyor?

8215c No.101070

File: 1600183176401.jpeg (28.82 KB, 757x405, 757:405, images.jpeg) ImgOps Google

>>101058
>>101054

Keşke Trump başkanlık seçimlerine girmeseydi.

f52e0 No.101082

File: 1600198029076.jpeg (15.31 KB, 554x554, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]