[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600167172933.jpeg (90.62 KB, 640x360, 16:9, 547BEEEC-56CE-473F-A216-C….jpeg) ImgOps Google

2c351 No.101044

2 yaş büyük dişi kuzenimi aradım, bir şey soracaktım. numaramın olmadığını zannettiğim kız, telefonunu "efendim anon ^^" diye tatlı bir sesle açtı. sesi o kadar tatlıydı ki aşık oldum anonlar.(KURALLAR.HTML)

2c351 No.101045

File: 1600167303424.jpeg (37.5 KB, 480x360, 4:3, BC4316BC-24C4-4C07-956D-B….jpeg) ImgOps Google

ne aşkı lan! aşık falan olmadık. aşk adamın aklını bulandırır. bulanık akıl da seni ölüme götürür. kıza soracağımı sordum.

2c351 No.101046

File: 1600167501535.jpeg (26.39 KB, 500x500, 1:1, 0ED36FF3-8B41-414B-9C54-F….jpeg) ImgOps Google

"söylemem" dedi. ben de "söylemezsen ibnesin lan" dedim. sike sike söyledi.

2c351 No.101047

File: 1600167685012.jpeg (22.13 KB, 739x415, 739:415, 73DBE49A-2F37-4331-9DEC-F….jpeg) ImgOps Google

"büyük balık seni ham yapsın mı ha?" dedim. o da "büyük balık kim bee?" dedi. ben de "büyük balık… o benim işte" dedim. amının suyunun yere akma sesini duydum.

2c351 No.101048

File: 1600167862333.jpeg (27.14 KB, 320x429, 320:429, 2BF47547-8AC3-4A47-B801-B….jpeg) ImgOps Google

bu da böyle bir anımdır anonlar.

e95d0 No.101051

kızlara taparım(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]