[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1599937477828.mp4 (3.27 MB, 540x960, 9:16, 6809757887884250374.mp4) ImgOps Google

20502 No.100923

bu video beni boner ediyor…

0d372 No.100924

hangi twitter kaşarı bu

2956e No.100925

düşükyarış eğlendirir.

37d19 No.100926

>dat oje rengi

yuck

5385a No.100927

>>100923
türk kızları o kadar midemi bulandırıyor ki videoya tıklayasım bile gelmedi.

206d7 No.100935

>>100928
düşükyarış olmadığımdan böyle salak şeyler ilgimi çekmez.

2c343 No.100936

>>100928

yıkıl bre gafil, git normi arkadaşlarını eğlendir, yem yem yem yarramı em

50362 No.100941

millet cidden böyle şarkıları severek dinliyor mu yoksa böyle kişiler azınlık mı

2c343 No.100949

>>100941
bunları sevende, ortam adı altında seviyormuş gibi yapanlarda normi piçidir.

0d372 No.100961

File: 1600018041665.png (191.63 KB, 400x265, 80:53, ClipboardImage.png) ImgOps Google


9e746 No.101023

File: 1600099503025.png (398.34 KB, 1000x1000, 1:1, 1566965562793.png) ImgOps Google

Videoya tıklamak gibi bir hata yaptım ama hemen sesi kapatıp videoyu küçülttüm

89e24 No.101024

>>101023
katam mı bu

b0695 No.101067

şu videoyu 4chana atsan millet sos sos diye götünü yırtar bizim bok kokulu çomarlar laf söylüyor

27fa6 No.101068

>>101067
hiç tetiklenmedim.

b0695 No.101075

File: 1600190220517.png (4.23 KB, 286x147, 286:147, ClipboardImage.png) ImgOps Google


a77bd No.101076

>>101075
>2011den beri normi yuvası ilan edilmiş tahtaları birbirine göstererek bir şey ima et

24de3 No.101079

>>101075
banane başkasının düşük standartlarından.

422e4 No.101081

>>101075
>bagun 4chandeki abilerim benimle aynı görüşte

cringe

b0695 No.101083

>>101081
>>101079
>>101076
1. dünya vatandaşlarının estetik anlayışı, mozaik kaplamalı kümeste oturan benim götümü yakıyor

fa640 No.101090

7/10 sikilir

422e4 No.101092

>>101083
>beyaz amerikalının bokunu temizleyen janitorların estetik anlayışının olduğunu Impala

kek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]