[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1609345010523.png (249.02 KB, 501x488, 501:488, achieve your dreams.png) ImgOps Google

e33c8 No.108150[Reply]

Çok güzel bir kız beni seviyor. Ben 25 yaşına kadar incel ve ezik yaşadığım için kendimi sevmiyorum, kendimi sevmediğim için kızın beni sevmesi garibime gidiyor. O kadar çok değer veriyor ki anlamlandıramıyorum. Bu çelişkiyi kız fark ettiği anda daha sorunsuz bir alfaya gidecek biliyorum. O zamana kadar sevgililiğe dair kanser ya da güzel olan ne varsa her şeyi yaşıycam bu kızla. İlerde 30'umda, 40'ımda en azından hayatında hiçbir şey yaşamamış problemli bir yaşlı amca olacağıma anlatacak bir hikayesi olan hisli bir amca olurum.
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

28414 No.108228

File: 1609363467963.jpg (12.55 KB, 188x209, 188:209, download (9).jpg) ImgOps Google

>>108223
EFSANSI pirincparla postuna postluyorum

c58eb No.108481

File: 1609532715815.jpg (119.09 KB, 400x400, 1:1, you-just-activated-my-eter….jpg) ImgOps Google

>Çok güzel bir kız beni seviyor.

Dalga geçmek veya aşağılamak için yazmıyorum, o kadar acınacak haldeyim ki /his/sim daha ilk cümlede ölüverdi. Belki 27 yıldır bu hisse tamamen yabancı olduğum içindir bilemiyorum artık. İlkokul yıllarımdan beri kızların ezik olarak gördüğü, tiksinerek baktığı, ilgi pompası olarak bile kullanmaya layık görmediği bir tip oldum. İlkokulda sınıfın tipik çalışkan ama öğretmen yalakası zırlak bebesi olmamın da bunda etkisi yadsınamaz. Artık zırlaklığımdan eser kalmadı fakat iş işten geçti, gereken hasar bünyeme zerk edildi, gevur tabiriyle "what's done can't be undone" yani.

Ha bir de bebekken tek gram anne sütü emmedim, annem doğumumdan sonra ağır bir hastalık geçirdiği için hazır mamayla büyütüldüm. Belki travmalar daha o zaman başladı kim bilir…

bacf3 No.108484

File: 1609533361402-0.jpg (51.53 KB, 716x724, 179:181, 1440221034970.jpg) ImgOps Google

File: 1609533361402-1.png (53.29 KB, 1686x32, 843:16, gerçekler.PNG) ImgOps Google

>>108482
>>108435
>>108444
>>108460
>>108462
>>108466
>>108469
Daha bu show yeni başlıyor cringeibnesi.File: 1609442233399.jpg (61.33 KB, 1200x664, 150:83, 5a5496ac61361f1e28378e78.jpg) ImgOps Google

fd1d0 No.108367[Reply]

bugün yerde 20 lira buldum çok sevindim. sonra şoktan peynir helvası aldım 4 liraya. boğazımda kalmadı neyse ki. yılbaşı piyangosu bana çıkmış gibi hissettim.
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

fd1d0 No.108426

File: 1609481829316.jpeg (155.92 KB, 720x528, 15:11, Christopher Meloni & Bria….jpeg) ImgOps Google

>>108408
yere düşen sabun alınmaz allah muhafaza

e7404 No.108447

File: 1609503215227.jpeg (18.91 KB, 512x384, 4:3, images-33.jpeg) ImgOps Google

>>108426
Nasıl keller kadar karizmatik biri olurum anonlar?

fd1d0 No.108467

File: 1609517546050.png (804.05 KB, 520x520, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>108447
keller her götü ellerFile: 1609360552328.jpg (48.86 KB, 640x411, 640:411, anası da sikildi.jpg) ImgOps Google

54fc1 No.108217[Reply]

Ciddi soruyorum torrent'den bir şey indirmek (legal şeyler oyun film albüm vs. gibi) insanın başına dert açar mı? Amerika'da örneklerini görüyorum Pixar falan milleti tazminat manyağı yapıyor ama bokistan'da pek bir örneğine rastlamadım. Bu işin perde arkasını bilen anonlar açıklasın.
13 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

15882 No.108430

File: 1609488010770.png (741.31 KB, 606x680, 303:340, 2.png) ImgOps Google

itt

54fc1 No.108432

File: 1609493548799.png (219.52 KB, 1349x699, 1349:699, otizm.png) ImgOps Google

>>108420
>>108422
>ayküüğ hacum
>beyincik
>menapozlu karı gibi her şeye sinirlenmek
>eziklik ve aşağılık kompleksinin verdiği gereksiz öfke

taşşak oğlanı detected :D foto alakalı

5e5ea No.108449

File: 1609503739031.gif (1.78 MB, 270x188, 135:94, 1525836431216.gif) ImgOps Google

>>108430
>tek yumrukta canını alırım

Kekso asla eskimiyor:DDDFile: 1609153412558.png (1.27 MB, 1440x1008, 10:7, ClipboardImage.png) ImgOps Google

3badb No.107953[Reply]

>Çünkü demokrasi de burada icat olunmuş değil, Anglo-Saksonlardan alınmıştır. Hatta Kemalizm denilen muazzam safsata kısmen Fransa kısmen de İtalya ve Rusya’dan alınmak suretiyle dış alemin bir değil, birkaç merkezine birden bağlı olan, bu suretle diğerlerden daha çok ve karmakarışık bir şekilde dışarıya bağlı bulunan bir ucubedir.

>Bugün dönme, Mason ve Kemalist güruhunun ağzında sakız gibi dolaşan yobazlık kelimesi en çok kendilerine yakışmaktadır: İnkılâp yobazları… Kendilerinden başka türlü düşünenlere tahammül edemeyen Kemalist ve Mason yobazlar.


>Nerde o mukaddesata saldıran kemalist inkılâpları? Milletin dinine tahakküm artık sökmüyor, değil mi? Ecdat türbeleri artık kilitlenemiyor, koraya giden tugayın kumandanı Kur’anı öpmekten menedilemiyor, değil mi?


>Kendilerinin değer verdiği şeylere değer vermeyen insanların atılmasını, kovulmasını, kim bilir, belki de öldürülmesini istemenin cahil köy yobazlarıyla aynı derekeye düşmek olduğunu bile idrak tan acizdirler.


>Bu millet, vaktiyle olduğu gibi bugün de sırf Tanrının adını yükseltmek için bir savaşa girip er meydanlarında kan ve can harcayabilir. Bu millet, tutsak Türkleri kurtararak en büyük Türkeli'ni (yani Tûranı) kurmak için de sınırlara koşabilir. Fakat onların Kemalist prensipleri için kılını bile kıpırdatmaz. Hatta Kemalizm'in çığırtkanları bile Kemalizm uğruna ölmez.


kek be bir de şu adamın yamtar diye yüzüne bakmazsınız sıçanlar, adam ölü tarihçi ÜKM'den bile seneler önce çatır çatır kamal domaltıyormuş. nihal atsız hocası rıza nur ile tarihin en büyük kamal domaltıcılarıdır.
19 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

15df9 No.108048

>>108020
>Demokrasiden daha iyi bir sistem varsa söyle de bilelim davar

Klasik yunan demokrasisi.

Günümüzde yürürlükte olan demokrasi biçimi temsili demokrasidir. Temsili demokraside adı üstünde seni temsil edecek kişileri seçiyorsun (milletvekili vs.) yani doğrudan yönetime katılma imkanın yok. Klasik yunan demokrasisinde ise karar alma mekanizmasına doğrudan katılıyorsun. Senin adına parlamentoda el kaldırıp indiren insanları seçmiyorsun. Mesela vergi oranı arttırılacak hemen halk oylaması yapılıyor ona göre karar veriliyor. Yasa çıkarılacak halka soruluyor. Her türlü konuya halk oylaması sonucu karar veriliyor. Milletvekili, belediye meclis üyesi, senatör gibi aracılar olmaksızın saf halk iradesi iktidarda oluyor.

>inb4 ee ben zaten demokrasi demiştim


Klasik yunan demokrasisi ile temsili demokrasisi tamamen farklı sistemler. Demokrasiden kastının güncel sistem olduğunu varsaydım.

24fcf No.108215

Üstad götünüzü ne yakmış be. Kim ne bok atarsa atsın Ustad Nihal Atsız bokistanımın kırmızı hapıdır.

d71d4 No.108428

>>108048
Tamamen farklı değil, doğrudan demokrasi günümüzde uygulanabilir değil.

>İsviçre

Orada da tam olarak uygulanmıyor.

Ayrıca polislerin vatandaşlık sistemi de günümüze ters. Onu da uygulayamazsın.

Lafı güzaf ediyorsun.File: 1609440325962.jpg (1.29 MB, 1643x1931, 1643:1931, IMG_20201231_145157.jpg) ImgOps Google

38253 No.108359[Reply]

ev güzel mi
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

38253 No.108377

File: 1609444508575.png (673.02 KB, 640x427, 640:427, Screenshot_2020-12-31 MUDA….png) ImgOps Google

>>108375
burası rum mahallesi diye geçiyor türk mahallesi olsa tatlı bir yer olmazdı

4fde9 No.108387

iğrenç. ben geniş alan severim ne o öyle bitişik bitişik.

cd866 No.108407

göt kadar ev boğulursun oradaFile: 1609287829814.jpg (74.05 KB, 577x1024, 577:1024, v321.jpg) ImgOps Google

36aee No.108092[Reply]

Selam, ben çevirmen olmak için porno sitelerine başvuran anon. Mesajıma döndüler skype adresi istediler, oradan anlaştık haftada 16 video 400 selanik bastard olmak üzere. Tek sıkıntısı bu iş beni ciddi ciddi porno ve 31 bağımlısı yapabilir ve sizce video başına 25 tl iyi mi? Porno deyip geçmeyin 30 dakikalık bir video neredeyse bir buçuk saatimi alıyor.
18 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

36aee No.108286

>>108125
ayda 1600 ediyor anon ;_;

>>108145
anon ben de öyle sanmıştım ama en az bir 150 satır cıkıyor ah uh cok cevirmiyorum nadiren baya sesi çıkarsa yazıyorum.

porno özetini bu anon aynen doğru tahmin etmiş >>108149

0bb14 No.108287

>>108286
Hiç yoktan iyi bence

06941 No.108303

File: 1609432282837.jpg (95.91 KB, 900x900, 1:1, unnamed.jpg) ImgOps Google

>>108117

>400/16 = 25 tl

>25 tl = 1.5 saatFile: 1609060619440.jpg (87.44 KB, 828x844, 207:211, IMG_20201226_185238.jpg) ImgOps Google

82ed8 No.107865[Reply]

Evden para kazananınız var mı? Borsa falan oynuyorum bu aralar ama hem anaparamın az oluşu ve marjların düşük olmasıyla fazla kazanamıyorum. Sosyal fobim var zaten işe girme konuları sıkıntılı benim için.
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

bc550 No.108079

Borsa oynanmaz yatırım yapılır

289ad No.108294

File: 1609424511137.jpg (657.78 KB, 1920x1948, 480:487, 1554212082835.jpg) ImgOps Google

>>107893
Biraz daha bahsetsene lütfen.

0c085 No.108295

şişe ve deva hakkında ne düşünüyorsunuz?File: 1609336350141.jpg (68.5 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

89e13 No.108128[Reply]

5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

2fbf0 No.108231

>>108128
suratıma oturturum

c1c85 No.108233

>>108231
yüzdefterinde bi de bokstagramında çok fena fotoları var. iyi tokatlamacalar.

9b1e1 No.108258

>>108128
/s/ de 1 aydan fazladır tüm fotoları duruyordu yerli tiradında zaten yeni bir şey gibi atmış bir de. Kimlerle takılıyoruz bu tahtada?File: 1609325211538.jpg (151.98 KB, 1000x1251, 1000:1251, MOT-000010-0001.jpg) ImgOps Google

7b56e No.108115[Reply]

şimdi diyelim bir kızı bala göte yatağa atmayı başardık soyunup sikimizi kaldıracağız sonra ne yapmamız lazım.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7b56e No.108121

>>108119
>Daha sonraları karşına bembeyaz pürüzsüz
yok bi daha karşıma beyaz ya da siyah bir organ çıkacağını sanmıyorum. ilk fırsatı değerlendirmeliyim.

dd958 No.108137

File: 1609342222879.gif (1.91 MB, 320x188, 80:47, tenor.gif) ImgOps Google


5dcc7 No.108170
File: 1608747861811.jpg (152.37 KB, 393x533, 393:533, Penultimo.jpg) ImgOps Google

c0d2d No.107516[Reply]

Gerçekten derdim kimseyi aşağılamak değil, bilmediğimden soruyorum, hayatımızda torrent diye bir gerçek varken bu insanlar epic games beleş oyun dağıtıyor diye niye bu kadar seviniyor? Cracklenmemiş oyun olur, paralı MMO olur, crackliyken multiplayer oynanmayan oyun olur ya da ne bileyim ayda bir düzenli olarak updatelenen oyun olur ve crackli versiyonda updateleri kaçırdığını hissedersin, bunların hepsini anlayabiliyorum. Ama gidip Metro 2033 bedava diye bir insan niye silinir? Ulan oyun 10 yıldır torrentten bedava zaten.
25 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

5aa30 No.107930

>>107901
>eğer dandik bilgisayarla bu yapılabiliyorsa oradan hesap açmadan da yapılabilir demektir. dijitalde bir şey paralı yapılıyorsa parasız da yapılır, marketten fiziki bir şey satın almıyorsun sonuçta. belki bahsi geçen oyunların bilgisayarı o kadar fazla yorması gerekmiyordur o kadar ram harcamaya gerek yoktur sırf bilgisayar donanım üreticileri kâr elde etsin yeni bilgisayar alsınlar diye oyun ve donanım üreticileri işbirliği içerisindedir hiç düşündün mü?
ulan bakir, abdullah çiftçi izleyip izleyip komplo teorisi sıçma. daha geforce now gibi sistemlerin çalışma mantığını bilmeden araştırmadan 51iq beyninle hemen teori kasıyorsun.

bir oyunda/simülasyonda ekrandaki nesnelerin ne şekilde çizileceğini hesaplamak zordur. geforce now'un sunucularındaki süper bilgisayarlar işin bu zor kısmını yapıyor, sonra ekranda oluşan görüntüyü videoya çevirip sana gönderiyor. senin bilgisayarın sadece oyunun videosunu çalıştırıyor. her bilgisayar video oynatabilir, video oynatmak çok daha kolay iş. sen o külüstürle bile GTA5 videosu izleyebilirsin değil mi?

1d8ef No.108004

>>107930
bakir'in anlayacağı şekilde anlatalım. senin çok zor bir astroloji ödevin var. Kanada'da yaşayan amca oğluna soruları gönderiyorsun, o senin yerine soruları çözüp cevaplarını yolluyor, sen de kağıda geçirip fotoğrafını çekip internete yüklüyorsun. İşin zor kısmını senin amca oğlun yapıyor. Sen şimdi diyorsun ki "benim amca oğlunu aradan çıkartalım, fiziksel bir şey yok sonuçta" demeye benziyor bu dediğin ya da "astroloji bilmeyen birisi nasıl o cevapları geçirsin, hiç mantıklı gelmiyor bana" demek gibi. hadi bu kadarını bilsen yeter sana, bunlar üzerinden çıkarım yap

10eb5 No.108127

>>108004
helal olsun onu çok güzel anlatmışsın. bunu bakir bile anlamıştır eminim.File: 1609237061779.jpg (15.82 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

ed5a7 No.108037[Reply]

twitch bokistan artık çığrından çıkmış yav

https://www.youtube.com/watch?v=5IdWqVW5PfM
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

06c66 No.108102

>>108099
ulan kimsenin tanımadığı zoomer tier twitch thotunu kim hatırlasın? ekrana domalmak mı +18?

5b239 No.108103

ilgi orospularını sevmezsiniz ama onlara ilgi gösterir ve para kazandırırsınız. kendinize gelin.

57156 No.108110

bir evonmoss değil benim gözümdeFile: 1609183307811.png (1.46 MB, 745x1711, 745:1711, Screenshot_2020-12-28 BJK ….png) ImgOps Google

ec910 No.107993[Reply]

https://twitter.com/BJKsatranc/status/1309809327964856327

bu kavram iyice yayılmaya başlamış. Özellikle ergen kızlar arasında. Bana inanmıyorsanız twitter'da aratarak görebilirsiniz.
17 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

b480a No.108072

>>108069

>Ya ben şizofrenleşiyorum, ya matrix buglandı ve bir zaman aralığı silindi ya da toru diye bir şey yok. Herkes toplu zihin yaşıyor.


toru 2016'da canlıydı. 2017'nin başlarında toru'nun sahibi kerem izzet atam a.k.a katam ifşalanınca anonlara siteyi arşivlemeleri için süre verdikten sonra fişi çekti. domain'i satmayacağını söylemişti ama sonra sözünde durmayıp tuncay'a sattı. toruchan.org'a giren tahta.pw'ya yönlendiriliyordu. domain'i almasa kimse siklemeyecekti bunu. doğrusunu söylemek gerekirse toru kapanana kadar bunun tahtasından haberim bile yoktu lol. toru kapandıktan sonra kratos2 ve hacer diye isim ibneliği yapan 2 tane şahıs ayrı ayrı tahta açtı hacerin tahtasının adı sichan'dı teması da siyah yeşildi diye hatırlıyorum. belki de ikisi beraber tahta açmıştı emin değilim. kratos'tan nefret edildiği aklımda kalmış. discord, telegram işlerini o başlatmıştı galiba. yüzboku gruplarında reklam yapıyordu falan filan.

tldr ; yılları karıştıyorsun.

e5809 No.108074

>>108072
sichanın sahibi kratostu, hatta bilmem ne bilmem ne yapardım da çitos ban atar tarzı dalga geçiyorlardı.

555f1 No.108076

Hazır muhabbeti açıldı birileri tengri rızası için torkucihanın katamın backupladığı dosyayı paylaşabilir mi? O günler boktan bir bilgisayarım vardı ve boyutu çok büyük olduğu için açamamıştım, şu an yenisi var o yüzden arşivlemek için istiyorum. Toruçen günlerini çok özlüyorum ;____;File: 1609193495630.jpg (241.02 KB, 861x1077, 287:359, Untitled.jpg) ImgOps Google

9422c No.108008[Reply]

snack olarak yemek için bebek maması alınır mı? bisküvi vs tarzı şeylerden daha sağlıklı olur diye düşünüyorum + fiyatıda uygunmuş ve kavanozu başka şeyler için de kullanılabilir
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

6b829 No.108029

bebek misin?

d71dc No.108035

File: 1609231378473.jpg (285.35 KB, 1125x2001, 375:667, 1.jpg) ImgOps Google

>>108029
sorun mu var

de137 No.108036

>>108035
anon şimdi bu diaper fetish nasıl oluyor adam beze sıçıyor biz boklu bezi çıkarıp boklu götü mü sikiyoruz(KURALLAR.HTML)File: 1609165932308.jpg (77.74 KB, 750x500, 3:2, EqUY5XNW8AEx80x.jpg) ImgOps Google

200b6 No.107968[Reply]

2800 lira gayet iyi neye ağlıyor bu solcular bana 2800 lira versen krallar gibi yaşarım
6 posts omitted. Click reply to view.

4d6da No.108016

File: 1609213478887.png (31.29 KB, 1786x716, 893:358, ikicizgi.png) ImgOps Google

Şöyle bir grafiğim var anonlar. Asgari ücretin 2020 dolarına çevirilmiş hali. Mesela 1996da Asgari ücret 150 dolarsa 96daki 150 doların alım gücü 2020 dolarına göre ne kadardır onu hesapladım. 150 değil 230 oldu o yüzden. İkinci bir uyarı dolar özellikle son yıllarda çok oynak olduğundan değişim mümkün. Mesela 2016 başında 450 üstündeyken 2016 sonunda 400 olmuş olabilir o kadar hesap etmedim. Öyle hesaplarsak 2016 pek sivrilmez bence. 2020 asgari ücreti Aralık 2020 dolarına göre.

Bu grafikten şunu anlıyorum 2000lerde gerçekten büyüme olmuş. ama 2010lardan itibaren yerinde saymış, 2013den itibarende hep düşüş. 2016 ya hesap hatası ya seçim meçim ayağına geçici bir bereketlik olmuş. Ondan sonra yokuş aşağı.
Şu an döne dolaaş 2005-2007 seviyesine geri döndük. 2001 krizi mi olur 1996-1998deki gibi 250-200 dolara düşer miyiz bilmiyorum.

27fbd No.108018

>>108015
hiç rus siktin mi?

83fec No.108030

>>108016
alım gücünü neyle hesapladın? ekmek fiyatıyla mı, araba fiyatıyla mı? referansın ney?File: 1609108194789.jpg (34.58 KB, 666x280, 333:140, 19785_10153362614024866_84….jpg) ImgOps Google

56ef3 No.107933[Reply]

herkes ve her şey tarafından depresiflik ve karamsarlık pompalanıyor. kimse, kimsenin eğlenmesini gülmesini istemiyor. hastalık, yarım kalan aşklar, parasızlık… gamlı baykuş gibi insanın içini sıkıyorlar. güya medya hiç gerçekleri göstermiyor, güya hiç kimse gerçekleri bilmiyor… müzik desen otçuluk, mayfacılık, alkolizm, eşcinsellik… 22'me kadar 40lık dava adamı gibi yaşadım, bu yaştan sonra olmuyor boğuluyorum, sıkılıyorum
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

27543 No.107964

File: 1609161830386.jpg (31.07 KB, 700x562, 350:281, yeter amk.jpg) ImgOps Google

>>107963
>Efe Aydal
İyi hoş adam da şu küflenmiş milliyetçiliği insanı cringe eyliyor.

f315e No.108011

File: 1609196817630.jpg (357.32 KB, 512x499, 512:499, IMG_20201213_212756.jpg) ImgOps Google

>>107963

Aynılarını ben de yaşadım hatta yaşıyorum bunları düşünürken agir anksiyete atakları geçirip soğuk soğuk terleyip nefes alamadığım bile oldu… hayatım boyunca almadigim sorumlulukları almak gotunu yakıyor ama alışıyorsun biraz toparlanmaya ve geçmişi unutmaya bak anonum eckhart tolleun power of now kitabi biraz yardımcı olabilir

50790 No.108012

Bu tirette ne çok aynı şeyleri yaşadığımız adamcıKK (birisi manlet) varmış. Evet ark*daşlar benim de hayatım sik gibi geçti ama hayat çok ağır ve bu yükü taşımazsanız altında ezilmekten başka çareniz kalmıyor. O yüzden biraz canlanın ve devam edin.(KURALLAR.HTML)File: 1609105746179.png (1.64 MB, 1500x1500, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

0f5fb No.107931[Reply]

odamı hergün süpürmekten bıktım anonlar her yer kıl oluyor sürekli. yerler, yatağın üstü vs.
bu konu hakkında ne yapabilirim vücut kıllarını komple kesmek dışında. haftada 2'ye düşürsem fazla kıl birikir mi etrafta?

bir de koltuk altı-genital bölge kıllarını alacak makinem yok bir tane makine var ama çiziyor ve kanatıyor. jiletle kesince ise her hafta kesmek gerekiyor bir haftayı geçince jilet almıyor her hafta onla traş kremiyle vs. uğraşmak lazım. uzayınca makasla kısaltsam yine de çok uzun olur ve mantar vs. oluşmasına neden olur mu?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

e70a3 No.107988

>>107986
bizim bölükte sonradan haftada 1 koltuk altı etek tıraşı kontrolü çıktı ama ben o zamanlar gececiydim

a9a8f No.107989

>>107985
zihin. abd ordusunda bile koltuk altı-etek bölgesi traşına bakılmıyor mısır tier tc ordusunda mı bakılacak?

e70a3 No.107990

en son sabiha'nın masturbasyon videosuna "zihin" diyenlere sinirlenmiştim. zihninizi yesinler aaaaaa. anlatıyoruz tecrübelerimizi inanmıyorlarFile: 1609058148091.jpg (112.71 KB, 1500x939, 500:313, blogbir-ergenin-tirasla-im….jpg) ImgOps Google

bd082 No.107861[Reply]

sineği kaydırdığımda yüzüm soyuluyor. traş köpüğü de kullanıyorum. sebebi nedir?
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

d20a6 No.107947

>>107946
tıarş olurken yüzünü kesen erkek sikini kesitrip kadın olsun bence çünkü erkeğin içgüdüsel bir şeyi tıraş olmak eskiden insanlar baltayla tıraş olurmuş şimdikiler iki sikiyle bi bıçağı doğrultamıyor

bd082 No.107952

>>107872
senede bir kez kaydırıyorum, onun dışında makine ile iki ayda bir 1 numara ile alıyorum. internetten baktım cilt modeliymiş. tıraş sonrası kolonya kullanma diyor nemlendirici sür diyor.

>>107894
tıraşta yeni değilim de bu soyulmadan ötürü sürekli yapamıyorum. bıçak olarak gilette fusion kullanıyorum. traş kremini alacağım.

bu arada yüzümü kesmiyorum sadece derim kalkıyor.

8d11a No.107984

>>107945
kartuşla bastırarak yüzünü kazırsın, jilet ile bastırmadan kaydırırsın. bahsettiğim şey ustura değil, kaldı ki onun da artık şeritlilerini yapıyor zaza.
>>107952
bıçak olarak kartuşlu kullandığın sürece o derin kalkacak, tahriş olacak. çünkü kartuşu bastırmak zorundasın, bastırdığın için kazıyorsun. jiletli makine ile bastırırsan yüzünü kesersin evet, ama hiçbir baskı uygulamadan yüzünde kaydırıyorsun makineyi.şeritleri var makinenin, öyle direk jilet temas etmiyor.File: 1609016122327.jpg (79.49 KB, 640x479, 640:479, çocuklar duymasın.jpg) ImgOps Google

221e9 No.107819[Reply]

Google'da yanlışlıkla bir bilgi öğrendim. 1800'lü yıllarda Almanya'nın nüfusu 30 milyonmuş, 1990 yılında ilk defa 80 milyona ulaşmış (zamanının Doğu ve Batı Almanya nüfusunu toplayarak söylüyorum), bugün 83 milyon.

1800'lerde Osmanlı'nın nüfusu Anadolu dışındaki toprakları saymazsak 20 milyon. 1990'da 50 milyon olmuş, bugün hepimizin bildiği gibi 82 milyon.

1990 yılında Almanya 80 milyonken, Türkiye 50 milyon. Geçen 30 yıl boyunca Almanya'yı neredeyse geçeceğiz ama Almanya yerinde saymış.

Şimdi bunlar çok ilginç istatistikler

1- Almanya 1990'dan beri neden yerinde saydı? O yıllardan beri refah içinde bi ülkeyken millet neden çocuk doğurmadı? 30 yıldır sadece 3 milyon nüfus artışında devletin bir müdahelesi vs mi var? (Doğum kontrol politikaları falan gibi)

2- Sıçmıkistan'da ise tam tersi 90'lardan bugüne ekonomik krizler, işsizlik, politik dengesizlik, karanlık istikbal, ölen öldürülen insanlar/gazeteciler vs. vs. gibi birçok boktan durum söz konusuyken nüfus birden 32 milyon nasıl arttı? Neden arttı? Her zaman sığır gibi yaşayan öküz anadolulu bunca zaman bu kadar velet sıçmadı da neden 1990'ları bekledi?

3- 1800'lerde bizden 10 milyon nüfus öndeki Almanya'yı 220 yılda nasıl bu kadar solladık? Tamam bizim eşşekler bi bokmuş gibi paso velet sıçtı onu biliyoruz ama 220 yıl boyunca Almanlar hiç mi sikişmedi? Biz Almanlardan daha sikişken bir toplum muyuz? 1800'lerden beri Almanlar çok savaş gördü tamam ama biz de gördük. Belki Almanlardan bile daha fazla.

4- Dürrükiye'deki bu nüfus artışı korkunç bir rakam değil mi? 30 yılda 32 milyon nüfus artışı, yılda neredeyse 1 milyon eder, her yıl böyle artmaya devam ederse 2030'da 100 milyonu geçeceğiz. Devlet neden bunla ilgili bir şey yapmıyor? Hadi AKP sorumsuz bir parti diyelim, ya da bu işsiz, güçsüz, birikimsiz insan yığınları işlerine geliyor diyelim. Peki AKP öncesinde 30 yıldır bu konu neden hiç ele alınmadı? Neden hiç TV'lerde bile tartışılmadı? Çıkıp bir uzman bu korkunç artıştan bahsetmedi? Yoksa 2000'lerin başında bunlar tartışıldı da ben mi kaçırdım? (Yaş 23 bu arada) Tartışıldıysa bile devlet neden bir şey yapmadı?
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

6383b No.107895

TCnin nüfusu kayıtsızlar dahil 90 milyon vardır

91d48 No.107932

>>107884
Çok düşünüyorsun. Sokaktaki köpekler gibi biliçsiz sikişiyorlar işte. Adam nüfüs nerede diyor. 80 küsür milyonluk iki ülkenin GSMH farkına bakarsan anlarsın. Adamın doğurduğu 1 bebenin ekonomik verimliliği, senin ülkendeki 6 7 bebenin ekonomik verimliliği toplamından daha fazla.

7ffbd No.107948

>>107886
Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış oranları, gelişmiş ülkelerden fazladır.

Olay bu, tem coğrafya dersi bilgisi. Neyin tırıvırısını yapıyorsun daha.

Türkiye'de adam can sıkıntısından, doğum kontrolü hakkında bilgisi olmadığından, ilerde bize bakar diye, belki birisi sağlam bir işe girer de tüm aileyi kurtarır ve soy devamı gibi nedenlerle ürüyor.

Bu yanlış bir şey değil. Hatta yararlı bir durum. Nüfus devletlerin-toplumların en önemli güçlerindendir. Zira devamlılığı sağlar, geleceği emniyet altına alır, sürdürülebilirlik sağlar, savaşlarda fazladan fedai sağlar. Bak Norveç'e, bakanları çocuk yapın diye ağlıyor, feministler benim amım benim kararım diye slogan atıyor.


Gürcü nün en az 3 çocuk istemesi de
bu yüzden. Uzun vadede mevcut nüfusu koruyabilmek gerekli. Tabi nüfusu koruyabilmek önemli ama niteliğinin nasıl artacağı meselesine gürcünün kafası pek basmıyor.File: 1609098176144.jpg (50.62 KB, 637x332, 637:332, time_in_the_great_reset_ka….jpg) ImgOps Google

9e02e No.107906[Reply]

bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? gerçekleşmesi mümkün mü? son 6 ay içerisinde +500 video yüklemişler bu konu ile alakalı kanala. internet üzerinde birçok farklı kaynak var. saçma bir komplo teorisi mi? yakında gerçekleşecek bir plan mı?

https://twitter.com/GeorgePapa19/status/1341973657782874113

https://www.weforum.org/great-reset/

https://www.youtube.com/worldeconomicforum/videos
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

6d438 No.107924

>>107922
Hicbirisi kullanilacak kadar saglam ve guvenli degil amerika zaten gelecek sene komple markete denetim ve yasak getiriyor. Bundan 2 3 sene once hesabima attigim ether orphaned blocklara dusmustu mesela yaklasik bir ay sonra ancak alabilmistim.

anadolu comari nakit parasina sahip cikamiyor bilmem kac haneli koda mi sahip cikacak. Hicbir zaman kullanilmayacak o boktan meme paralar teoride sikintisi var pratikte hic kullanilamaz.

b2bc5 No.107925

>>107924
ax bee anon. ne kadar da masumsun.

>sdr nedir?


tüm sorularının cevabı bu aramada.

>amerika zaten gelecek sene komple markete denetim ve yasak getiriyor.


çok da sikimizde

a6f2f No.107934

>>107918
mesela diğer tiradda geforce now'dan bahsedildi. sahip olmak yerine kiralamayı forslayarak mülksüzleşmeyi insanlara kabul ettirecekler.File: 1609034171425.jpg (26.72 KB, 500x367, 500:367, 2003memories.jpg) ImgOps Google

dce1f No.107850[Reply]

bu adam asla hakettiği değeri göremedi. adam 17 yaşında tek başına genre yarattı amınakoyayım. industry plant değildi. arkasında prodüktörler, plak şirketleri yoktu. eskiden bununla taşşak geçen pozcu orospu evlatları şimdi sp*tify'dan ucuz kopyalarını dinliyor. popüler kültür köpeği koyun orospu evlatları sizden etimle kemiğimle nefret ediyorum.
13 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

1d88f No.107910

https://youtu.be/AOZepuRf25Q

oylayın anonlar almanca trap(?) yapan zenci

6550d No.107913

>>107850
Twünk müsünüz himmminaaa. Bu sicmik nedir anon?

https://youtu.be/EzvtfbqJeIY
Biraz erkek OL.

730fb No.107927

File: 1609104619408.jpg (371.5 KB, 723x788, 723:788, asd.jpg) ImgOps Google

smokeghostpurpp kim anoncankun?[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]